Το αντικείμενο του ΠΜΣ ΑΔΕΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της τεχνολογίας, της παραγωγής και της διαχείρισης ενέργειας. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων».

Τα επαγγέλματα που άπτονται του προγράμματος της ΑΔΕΣ έχουν υψηλή ζήτηση και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, δεδομένης της πρωτεύουσας σημασίας των ενεργειακών θεμάτων στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις, τόσο στην έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου, όσο και στη σταδιακή μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο βασιζόμενο σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΑΔΕΣ παρέχει το βασικό υπόβαθρο, και τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά και διαχείριση ενέργειας, σε εφαρμογές Μηχανικού. Οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε διάφορες εργασίες, όπου μαθαίνουν πώς να επιλύουν τεχνικά προβλήματα σχετικά με την ενέργεια και τις ενεργειακές υποδομές.

Το ΠΜΣ ΑΔΕΣ:

  • Δίνει έμφαση στην παρουσίαση σύγχρονων πειραματικών και υπολογιστικών εργαλείων για ανάλυση και σχεδιασμό ενεργών συστημάτων.
  • Έχει την επιστημονική προσέγγιση και το κύρος σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής.
  • Διαθέτει διδάσκοντες υψηλού επιπέδου με διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματική εμπειρία.
  • Διδάσκεται απογευματινές ώρες και υποστηρίζεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και διαμένοντες εκτός Βόλου.