Προκήρυξη Υποτροφιών

1. Γενικό Περίγραμμα:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων” (ΠΜΣ-ΑΔΕΣ) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 τη χορήγηση υποτροφιών φοίτησης (έως τέσσερις - αναλόγως των επιτυχών αποτελεσμάτων συμμετοχής), χρηματοδοτούμενων από την Ανώνυμο Γενική Εταιρεία Τσιμέντων Ηρακλής (Α.Γ.Ε.Τ. Ηρακλής).

Το ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1.800 ευρώ και θα δίδεται απευθείας στον υπότροφο από την Εταιρεία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μεταπτυχιακού έτους.

Η υποτροφία απευθύνεται σε διπλωματούχους Α.Ε.Ι. που έχουν γίνει δεκτοί και φοιτούν στο ΠΜΣ-ΑΔΕΣ του ΤΜΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να είναι απόφοιτοι/ες Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου (αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και ισότιμου) Τμήματος (Engineering) της αλλοδαπής, ή απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών Επιστημών.
 • Να έχουν βαθμό διπλώματος >= 7.5
 • Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν συμπληρώσει το πρώτο εξάμηνο σπουδών στο ΠΜΣ-ΑΔΕΣ, να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι του προγράμματος, και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα με μέσο βαθμό >=7.0.
 • Να μην έχουν τύχει απαλλαγής από τα δίδακτρα φοίτησης λόγω εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων.

3. Διαδικασία Επιλογής Υποτρόφου:

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει, κατόπιν αιτήσεώς του/της, από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΑΔΕΣ, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Βαθμός Διπλώματος ΠΠΣ (70 μόρια x Βαθμός Διπλώματος/8.5)
 2. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (10 μόρια ανά δημοσίευση)
 3. Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5 μόρια ανά δημοσίευση)
 4. Αποτέλεσμα συνέντευξης με την ΣΕ του ΠΜΣ-ΑΔΕΣ (30 μόρια)

Θα κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή όλοι όσοι πληρούν τις προαναφερθείσες προυποθέσεις συμμετοχής (Παρ.2).

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα προκρίνεται ο/η υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό Διπλώματος ΠΠΣ.

Σε περεταίρω ισοψηφία, θα προκρίνεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό συνέντευξης με τα μέλη της ΣΕ του ΑΔΕΣ. Θα ορίζονται επίσης και δύο (2) επιλαχόντες.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποψηφίων και Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Διπλώματος ΠΠΣ με Αναλυτική Βαθμολογία
 4. Βαθμολογία μαθημάτων 1ου εξαμήνου του ΑΔΕΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την 10/3 του κάθε ακαδημαικού έτους στην γραμματεία του ΠΜΣ-ΑΔΕΣ του ΤΜΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΘ. Τα ονόματα των υποτρόφων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΑΔΕΣ, στην οποία ιστοσελίδα η ΑΓΕΤ θα εμφανίζεται ως Χορηγός του προγράμματος.

Υποχρέωση του/της υποτρόφου αποτελούν

 1. η συμπλήρωση του Προγράμματος ΑΔΕΣ και η απόκτηση του σχετικού Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
 2. η αποστολή στην Εταιρεία μίας επιστολής στην οποία θα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η υποτροφία αυτή βοήθησε στην επαγγελματική του/της ανέλιξη.

Σημείωση:

Οι ημερομηνίες κάθε χρόνο θα είναι:

 • 25/2-10/3 - Αιτήσεις
 • 11/3-31/3 - Αξιολόγηση, συνεντεύξεις και απόφαση